Komunikat

Tarnowo Podgórne, 28 marca 2021 r.

Dyrektor Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo Podgórne ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji na stanowisko referenta w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia Tarnowo Podgórne ul. Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne

Zakres zadań na stanowisku pracy – referent Technikum Tarnowo Podgórne

 1. Prowadzenie spraw i dokumentacji kadrowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela, Kodeksem Pracy oraz innymi przepisami obowiązującymi w zakresie prawa pracy.
 2. Redagowanie pism i dokumentów, prowadzenie korespondencji zgodnie z jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 3. Przygotowywanie decyzji i zarządzeń dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników niepedagogicznych.
 5. Prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu pracownika.
 6. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7. Dokonywanie kontroli bieżącej, polegającej na stwierdzeniu prawidłowości zabezpieczenia dokumentów i rzeczowych składników majątkowych przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 8. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania i gospodarka tymi drukami.
 9. Obsługa organizacyjna oraz elektroniczna rekrutacji uczniów do klas pierwszych.
 10. Prowadzenie księgi uczniów, zakładanie arkuszy ocen uczniów oraz prowadzenie spraw uczniowskich – forma papierowa i elektroniczna system e-sekretariat LIBRUS.
 11. Przygotowywanie preliminarza ZFŚS i w pełni prowadzenie spraw socjalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
 12. Prowadzenie spraw związanych z pracownikami młodocianymi, znajomość Kodeksu Pracy         i Rozporządzenia w sprawie kształcenia młodocianych i ich wynagradzania.
 13. Przygotowywanie informacji do umieszczania na stronie BIP.
 14. Wykonywanie sprawozdań GUS oraz sprawozdań oświatowych.
 15. Obsługa programu Rekord Dysponent, Kadry, e-sekretariat, Vulcan, SIO, Platforma OKE, programów i aplikacji związanych z obsługą jednostek oświatowych (e-ZUS, e-PUAP, wyposażenie, Librus, OSE).
 16. Obsługa platformy Zamówień Publicznych.

Od kandydata wymaga się – wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wykształcenie:

Konieczne: średnie

Pożądane: wyższe

Doświadczenie zawodowe:

Konieczne: 2 lata w jednostkach systemu oświaty

Pożądane: doświadczenie związane z pracą na stanowisku związanym z obsługą jednostek oświatowych oraz kadr i płac, w tym systemu REKORD.

Niezbędna wiedza:

 1. Ustawa Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela oraz akty wykonawcze dotyczące oświaty.
 2. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 3. Ustawa Kodeks Pracy.
 4. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych.
 5. Normatywy kancelaryjno-archiwalne.
 6. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 7. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 8. Ustawa o pracownikach samorządowych.
 9. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
 10. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie dotacji unijnych.
 11. Aktualnie obowiązujące przepisy BHP i P. Poż.

Niezbędne umiejętności:

 1. Biegła znajomość programów Rekord Dysponent, Kadry, e-sekretariat, Vulcan, SIO, Platforma OKE, Nabór oraz programów i aplikacji związanych z obsługą jednostek oświatowych (e-ZUS, e-PUAP, wyposażenie, Librus, OSE).
 2. Biegła obsług Pakietu Office.
 3. Umiejętność sporządzania zestawień, raportów i deklaracji według obowiązujących standardów.
 4. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa w praktyce.
 5. Samodzielność na stanowisku pracy.

Pożądane cechy charakteru:

 1. Dokładność.
 2. Samodzielność i terminowość.
 3. Aktywna postawa w rozwiązywaniu problemów.
 4. Odporność na stres.

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Cały etat (pół etatu w Technikum i pół w Branżowej Szkole I stopnia Tarnowo Podgórne). Praca o charakterze stacjonarnym, w godzinach pracy szkoły.

Informacje i wymagania dodatkowe:

 • Aplikacje otrzymane po terminie, niezawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne w najwyższym stopniu zostaną zaproszeni na spotkanie z Dyrektorem Szkoły.
 • Technikum Tarnowo Podgórne prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Chętnych kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji: (zgodę wyraża się w przypadku podania w procesie rekrutacji danych szczególnych takich jak: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych szczególnych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o niekaralności lub karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • kandydat zamierzający skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia przysługującego osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 233, poz. 1458 z późn. zm.) zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne w godzinach pracy sekretariatu.  Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

 

Dyrektor

Technikum I Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo Podgórne

mgr Agata Herda

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Technikum Tarnowo Podgórnym reprezentowana przez dyrektora szkoły Agatę Herdę tel.: 517 182 780

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji2 , natomiast inne dane na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040) oraz art.11 ustawy z dnia

21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282) oraz §1 Rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez

pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2  Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, dołączane są do jego akt osobowych.
 1. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu, są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego kandydata, chyba że zostaną wcześniej odebrane osobiście przez składające je osoby.
 1. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą zostać odebrane osobiście w ciągu 14 dni od dnia publikacji informacji o wyniku naboru.
 1. Dokumenty nie odebrane w terminach określonych w pkt. 2 i 3 podlegają zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.