Mechatronik

 

Patroni i firmy współpracujące

imperial_tobacco_high_size

O zawodzie

Mechatronika jest synergią różnych dziedzin techniki. Jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektronikiinformatyki. Mechatronika jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.

Monter mechatronik montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką.

Absolwent szkoły w zawodzie mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
 2. Wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych.
 3. Wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości” o dużych perspektywach, gdyż ciągle rośnie zapotrzebowanie na zaawansowane wyroby mechatroniczne oraz konieczność zastąpienia w wielu dziedzinach rąk ludzkich. Monter mechatronik powinien posiadać umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej oraz wykazywać uzdolnienia techniczne.  

 • Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów,
  • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.h) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MG.r),
  • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie mechatronik: 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Wymagania psychofizyczne

 • sprawność manualna zwłaszcza zręczność palców i rąk,
 • wytrzymałość fizyczna,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • prawidłowy słuch i powonienie,
 • umiejętnością doskonalenia wiedzy,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • umiejętnościami technicznymi,
 • spostrzegawczość.

Języki obce:

 • język angielski- obowiązkowy.

Informacje dodatkowe

 • W trakcie nauki uczeń może uzyskać uprawnienia na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1kV.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • wady wzroku nieskorygowane szkłami optycznymi,
 • zaburzenia równowagi,
 • niedosłuch w stopniu znacznym,
 • ograniczona sprawność rąk,
 • przewlekłe choroby skóry, alergie,
 • schorzenia układu nerwowego, oddechowego.

Przedmioty zawodowe

 • rządzenia i systemy mechatroniczne,
 • podstawy elektrotechniki,
 • materiałoznawstwo zawodowe,
 • technologie i konstrukcje mechaniczne,
 • eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • język obcy angielski zawodowy.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content