Technik logistyk

 

Patronat

lidl_high

O zawodzie

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów i informacji. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie
i kontrolowanie efektywnego przepływu produktów, surowców, usług i informacji z punktu wytwarzania do miejsc ich konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta oraz gospodarowanie zasobami ludzi.

 Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.
 2. Przechowywania towarów.
 3. Prowadzenia dokumentacji magazynowej.
 4. Planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych.
 5. Planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

Technik logistyk to zawód z przyszłością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

 • Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.m) technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa, PKZ(AU.ag) magazynier-logistyk, technik logistyk.

Wymagania psychofizyczne

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
 • podzielność i koncentracja uwagi,
 • umiejętności jasnego formułowania przekazu,
 • znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność wnioskowania,
 • zdolność prowadzenia analiz porównawczych,
 • umiejętnością doskonalenia wiedzy,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • umiejętnością komunikowania się oraz budowania dobrych relacji w zespole,
 • wysoka kultura osobista i przedsiębiorczość.

Proponowane przedmioty rozszerzone

 • matematyka.

Języki obce:

 • język angielski.

Możliwości zatrudnienia

Technik logistyk może być zatrudniony podejmować pracę na stanowiskach kierowniczych w:

 • hurtowniach,
 • magazynach,
 • centrach logistycznych, handlowych i dystrybucyjnych,
 • portach lotniczych i morskich,
 • hiper i supermarketach,
 • urzędach miast i gmin,
 • w sklepach internetowych.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • brak widzenia obuocznego,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • znaczne zaburzenia równowagi,
 • niedosłuch,
 • znaczne zburzenia układów: kostno-stawowego, mięśniowego, ruchu i oddechowego.

Przedmioty zawodowe

 • podstawy logistyki,
 • gospodarka zapasami i magazynem,
 • ekonomika logistyki,
 • transport i spedycja,
 • planowanie logistyczne,
 • systemy logistyczne,
 • gospodarka elektroniczna,
 • laboratorium magazynowe,
 • języki obce dla logistyków.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content