Technik mechatronik

 

Patroni i firmy współpracujące

imperial_tobacco_high_size

O zawodzie

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

2) Wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych.

3) Wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

4) Eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

5) Tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych.

6) Programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części, zespoły maszyn
i urządzenia mechaniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
.
Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów.
Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Dozoruje pracę urządzeń
i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Przygotowuje i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową. Sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii. Stosuje przepisy bhp, ppoż
i ochrony środowiska podczas wykonywanej pracy.

Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Cię nowe technologie, to mechatronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębiać.

 • Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.h) i PKZ(EE.j) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MG.r) i PKZ(MG.q);

Wymagania psychofizyczne

 • dobry stan zdrowia,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • prawidłowy słuch i powonienie,
 • koordynacja zmysłowo-ruchowa,
 • sprawność ruchowa rąk,
 • umiejętnością doskonalenia wiedzy,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • umiejętnością komunikowania się oraz budowania dobrych relacji w zespole,
 • umiejętnościami technicznymi.

Proponowane przedmioty rozszerzone

 • matematyka.

Języki obce:

 • język angielski zawodowy.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • brak widzenia obuocznego,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • znaczne zaburzenia równowagi,
 • niedosłuch,
 • znaczne zburzenia układów: kostno-stawowego, mięśniowego, ruchu i oddechowego.

Przedmioty zawodowe

 • podstawy mechatroniki,
 • urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych,
 • programowanie urządzeń mechatronicznych,
 • diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych,
 • rysunek techniczny.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content