O nas

Preambuła powstania
Zespołu Szkół Technicznych
w Tarnowie Podgórnym

W opinii Wójta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajki potrzebę kształcenia młodzieży w szkole zawodowej zgłosili tarnowscy przedsiębiorcy. „… to był pierwszy impuls do podjęcia starań przez Gminę w kierunku powstania Zespołu Szkół Technicznych…”.
Kolejnym argumentem – zdaniem Wójta — była zmiana postrzegania szkół zawodowych przez przyszłych potencjalnych uczniów oraz wysokie poparcie dla tej inicjatywy rodziców, uczniów i przedsiębiorców, które zostało udokumentowane w badaniach opinii publicznej. W ten sposób zapoczątkowano proces budowania Zespołu Szkół Technicznych w świadomości społeczności gminnej, które jest kontynuowane.

Misja szkoły

Partnerstwo na rzecz jakości jest mottem procesu wychowania i kształcenia młodzieży.

Rozwinięciem tej myśli jest misja i wizja szkoły.

Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w najwyższe kwalifikacje zawodowe, które spełnią potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców.

Cele zamierzamy osiągnąć w partnerstwie i współpracy całej społeczności szkolnej, którą stanowią uczniowie, nauczyciele, przedsiębiorcy, rodzice i samorząd gminy.

Nasze priorytety

  • przyjaźń i partnerstwo
  • bezpieczeństwo
  • wzajemny szacunek i pomoc
  • twórcze działanie
  • pozytywne myślenie
  • radość i zabawa
DSC07436

Wizja szkoły

Zespół Szkół Technicznych to szkoła, w której uczniowie są świadomym podmiotem procesu kształcenia, nauczyciele przewodnikami na drodze kreatywnego rozwoju ucznia, przedsiębiorcy są aktywnym patronem
i mentorem jakości kształcenia zawodowego, rodzice sojusznikami
i partnerami w osiąganiu najwyższych celów, gmina mecenasem stawianych celów.

Jest to szkoła liderów zawodów i specjalności, rozbudzająca ciekawość wiedzy, ugruntowującazainteresowania, ujawniająca zdolności twórcze, przygotowująca do kształcenia ustawicznego, propagująca ekologiczny model funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez właściwe nawyki higieniczne i zdrowotne, w której uczniowie potrafią wykazać się asertywną postawą wobec nich, tolerancją i empatią oraz identyfikują się z takimi cechami jak: prawda, sprawiedliwość, wrażliwość i przyjaźń. 

Zespół Szkół Technicznych to szkoła estetyczna, funkcjonalna, przyjazna dla środowiska, dobrze wyposażona we wszystko, co niezbędne dla efektywnego nabywania wiedzy i umiejętności w realizowanych kierunkach kształcenia zawodowego na najwyższym poziomie.

Pierwszy etap planowanych zawodów w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym – na rok szkolny 2020/2021

Źródło: opracowanie własne.

W pierwszym etapie organizacyjnym Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym planuje się wprowadzić 4 zawody w 5-letnim techniku, 2 zawody w 3-letniej Branżowej Szkole I stopnia oraz klasy wielozawodowe w BS I stopnia według potrzeb przedsiębiorców.

“Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.”

Christian D. Larson
Skip to content