Krawiec

 

Patroni i firmy współpracujące

noti_high_size

O zawodzie

W najszerszym zarysie, krawiec jest osobą zajmującą się szyciem odzieży lekkiej, ciężkiej i skórzanej, kierując się indywidualnymi oczekiwaniami klientów zamawiających odzież, lub powielając dany krój w produkcji masowej. W pierwszym przypadku proces produkcji rozpoczyna się od zdjęcia wymiarów, ustalenia oczekiwań klienta, a następnie przeniesienie wzorca na papier. Poszczególne elementy są przygotowywane oddzielnie, a następnie łączone aż do otrzymania gotowego ubioru. W drugim przypadku praca krawca polega, w zależności od powierzonego mu etapu produkcji, na projektowaniu wzorca, wykrawaniu elementów samodzielnie, lub kontrolowanie wykrawania komputerowego, łączeniu ich w całość, a nawet przygotowywaniu dokumentacji i organizowaniu niezbędnych do wykonania kolekcji materiałów. W dużych zakładach odzieżowych w produkcji wykorzystuje się maszyny i urządzenia sterowane komputerowo lub mechanicznie, minimalizując tym samym pracę rąk ludzkich. W tych miejscach powstają serie jednakowych produktów o uśrednionych rozmiarach i krojach, w przeciwieństwie do małych zakładów, przyjmujących klientów indywidualnych, dopasowujących ubiory do wymiarów i sylwetki klienta.

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Projektowania wyrobów odzieżowych.
 2. Konstruowania  podstawowych wyrobów odzieżowych.
 3. Modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych
 4. Dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych.
 5. Obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 6. Wykonywania wyrobów odzieżowych.
 • Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach branży przemysłu mody stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, MOD.03.3. Projektowanie wyrobów odzieżowych MOD.03.4. Wykonywanie wyrobów odzieżowych.

Wymagania psychofizyczne

sprawności sensomotoryczne:

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe,
 • widzenie o zmroku,
 • ostrość słuchu,
 • zmysł
 • równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • rozumowanie logiczne.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi,
 • brak widzenia obuocznego,
 • daltonizm,
 • zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności,
 • obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych,
 • skłonność do uczuleń,
 • przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
 • zaburzenia równowagi i świadomości,
 • zaburzenia psychiczne,
 • epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.

Przedmioty zawodowe

 • podstawy odzieżownictwa,
 • projektowanie wyrobów odzieżowych,
 • wykonywanie wyrobów odzieżowych.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content