Elektromechanik samochodowy

 

Patronaci i firmy współpracujące

tpbus

O zawodzie

Elektromechanik zwany inaczej elektrykiem samochodowym zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie.

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik samochodowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Obsługuje, diagnozuje i naprawia elektryczne oraz elektroniczne układy pojazdów samochodowych (m. in. systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy).
 2. Instaluje i uruchamia w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne.
 3. Sprawdza zapłon i światła samochodowe.
 4. Przeprowadza konserwację, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi.
 5. Pracuje przeważnie w pomieszczeniach zamkniętych przedsiębiorstw produkcyjnych lub warsztatów samochodowych, a jego praca ma charakter indywidualny.
 • MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Wymagania psychofizyczne

sprawności sensomotoryczne:

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe,
 • widzenie o zmroku,
 • ostrość słuchu,
 • zmysł
 • równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • rozumowanie logiczne.

Możliwości zatrudnienia

 • zakłady naprawy pojazdów samochodowych
 • stacje obsługi i stacje kontroli pojazdów samochodowych
 • autoryzowane stacje obsługi samochodów
 • zakłady, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówki handlowe.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego,
 • daltonizm, zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności,
 • choroby narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy pojazdów,
 • obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych,
 • skłonność do uczuleń,
 • przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
 • zaburzenia równowagi i świadomości,
 • zaburzenia psychiczne,
 • epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.

Przedmioty zawodowe

 • podstawy motoryzacji,
 • przeprowadzanie obsługi i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
 • diagnozowanie stanu technicznego  mechatronicznych systemów  pojazdów samochodowych,
 • wykonywanie napraw mechatronicznych układów i systemów pojazdów samochodowych.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content