Piekarz

 

Firma współpracująca

komplet_white

O zawodzie

Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 1. Przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich.
 2. Sporządzania półproduktów piekarskich.
 3. Dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie.
 4. Przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa.
 5. Obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Zawód ten łączy w sobie elementy pracy indywidualnej i zespołowej.

 • Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.b), umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb,
  • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie piekarz: TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich.

Wymagania psychofizyczne

 • dobry stan zdrowia,
 • dobra sprawność fizyczna oraz sensomotoryczna niezbędna do oceny surowców oraz gotowego wyrobu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnienie barw,
 • czucie smakowe i dotykowe,
 • dobre powonienie,
 • sprawność rak i palców,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • cierpliwość i umiejętność wykonywania pracy monotonnej.

Możliwości zatrudnienia

Może być zatrudniony w:

 • piekarnie rzemieślnicze i przemysłowe,
 • zakłady gastronomiczne oraz punkty zbytu pieczywa,
 • absolwent może również samodzielnie
  prowadzić działalność gospodarczą.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • niska wydolność fizyczna,
 • ograniczona sprawność ruchowa,
 • wady wzroku, daltonizm, znaczna nadwzroczność,
 • wady i schorzenia układu kostnego,
 • przewlekłe choroby skóry, alergia, układu oddechowego, mięśniowego, kostno-stawowego, nerwowego,
 • zaburzenia równowagi i świadomości,
 • epilepsja,
 • omdlenia, zawroty głowy,
 • zaburzenia układu krążenia,
 • znaczne osłabienie słuchu,
 • cukrzyca,
 • nosicielstwo chorób zakaźnych.

Przedmioty zawodowe

 • technika produkcji piekarskiej,
 • technologia produkcji piekarskiej,
 • działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content