Kucharz

 

Patronat

olandia_white

O zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Przechowywania żywności.
 2. Sporządzania potraw i napojów.
 3. Wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Praca kucharza ma charakter zespołowy. Aby produkcja przebiegała sprawnie, obowiązki są odpowiednio dzielone na poszczególnych pracowników. Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy i napoje oraz ocenia żywność pod względem towaroznawczym.

W zawodzie kucharza niezbędna jest wrażliwość estetyczna i smakowa. Praca najczęściej wykonywana jest w zespole. Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego. Praca kucharza wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie ludzi spożywających przygotowane potrawy i napoje.

 • Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia
   w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.c), umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie piekarz: TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.

Wymagania psychofizyczne

 • dobry stan zdrowia,
 • podzielność uwagi,
 • refleks,
 • dobra sprawność fizyczna oraz sensomotoryczna niezbędna do oceny surowców oraz gotowego wyrobu,
 • rozróżnienie barw,
 • dobre powonienie,
 • ostrość wzroku i prawidłowe widzenie barw,
 • cierpliwość i umiejętność wykonywania pracy monotonnej.

Możliwości zatrudnienia

Może być zatrudniony w:

 • restauracje, kawiarnie, bary,
 • jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe,
 • szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy itp.,
 • absolwent może również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • niska wydolność fizyczna,
 • ograniczona sprawność ruchowa,
 • wady wzroku,
 • wady i schorzenia układu kostnego,
 • przewlekłe choroby skóry,
 • choroby przewodu pokarmowego,
 • zaburzenia równowagi i świadomości,
 • omdlenia, zawroty głowy,
 • zaburzenia układu krążenia,
 • nadciśnienie,
 • uzależnienia,
 • płaskostopie znacznego stopnia,
 • skrzywienie kręgosłupa.

Przedmioty zawodowe

 • język obcy zawodowy,
 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content