Cukiernik

 

 

 

O zawodzie

Cukiernik prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem produktów ciastkarskich przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza przyjęte i wydane surowce i produkty ciastkarskie i cukiernicze.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych.
 2. Sporządzania półproduktów cukierniczych.
 3. Sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych.
 4. Dekorowania wyrobów cukierniczych.

Praca cukiernika ma charakter zespołowy. Aby produkcja przebiegała sprawnie, obowiązki są odpowiednio dzielone na poszczególnych pracowników. Cukiernik odpowiada za właściwe przygotowanie półproduktów oraz dodatków do produkcji. Surowce do wyrobu produktów cukierniczych muszą być właściwie odmierzone. Jednym z zadań cukiernika jest tworzenie elementów dekoracyjnych na wyprodukowanych wyrobach. Gotowy wyrób podlega ocenie organoleptycznej. Jednak, aby wytworzyć produkty cukiernicze i ciastkarskie, każdy cukiernik musi doskonale znać obsługę maszyn i urządzeń do produkcji tych wyrobów. Obowiązkiem cukiernika jest także ich kontrola i konserwacja przy zachowaniu zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.b), umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb,
  • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie piekarz: TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych.

Wymagania psychofizyczne

 • dobry stan zdrowia,
 • dobra sprawność fizyczna oraz sensomotoryczna niezbędna do oceny surowców oraz gotowego wyrobu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnienie barw,
 • czucie smakowe i dotykowe,
 • dobre powonienie,
 • sprawność rak i palców,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • cierpliwość i umiejętność wykonywania pracy monotonnej.

Możliwości zatrudnienia

Może być zatrudniony w:

 • restauracje, kawiarnie, bary,
 • restauracje hotelowe, cafeterie, sanatoria,
 • firmy cukiernicze, firmy produkujące słodycze, itp.
 • absolwent może również samodzielnie
  prowadzić działalność gospodarczą.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • niska wydolność fizyczna,
 • ograniczona sprawność ruchowa,
 • wady wzroku, daltonizm, znaczna nadwzroczność,
 • wady i schorzenia układu kostnego,
 • przewlekłe choroby skóry, alergia, układu oddechowego, mięśniowego, kostno-stawowego, nerwowego,
 • zaburzenia równowagi i świadomości,
 • epilepsja,
 • omdlenia, zawroty głowy,
 • zaburzenia układu krążenia,
 • znaczne osłabienie słuchu,
 • cukrzyca,
 • uzależnienia,
 • nosicielstwo chorób zakaźnych.

Przedmioty zawodowe

 • technika produkcji cukierniczej,
 • technologia produkcji cukierniczej,
 • działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content