Wybory do Samorządu Uczniowskiego

02.11.2021 r. odbyło się spotkanie członków Samorządu Uczniowskiego i Uczniowskiej Komisji Wyborczej. Temat wyborów do samorządu uczniowskiego był głównym celem spotkania. Wspólnie ustalono, że wybory odbędą się 23 listopada br. (i 24 listopada tylko dla klasy 1BA).
W skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej wchodzą: Hubert Jandy, Igor Zdunek i Dominik Dolata.
Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego jest obowiązana przedłożyć min. 40 podpisów popierających swoją kandydaturą, złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły. Podpisy zbierane są na specjalnie przygotowanych listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis (pominięcie wymienionej informacji skutkuje unieważnieniem listy wyborczej). Kandydaci składają listę z podpisami do Uczniowskiej Komisji Wyborczej lub do Opiekuna SU w wyznaczonym terminie – nie później niż 10 dni przed wyborami. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku. Po uzyskaniu potwierdzenia kandydatury przez UKW, kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą.
Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą od chwili zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia poprzedzającego wybory.
2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.
3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego mienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.
Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje maksymalnie 8 osób z największą liczbą głosów. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.
Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego rozpoczyna się w momencie ogłoszenia wyników wyborów, kończy zaś w dniu, w którym ogłoszono wyniki kolejnych wyborów.
Jeżeli posiadacie pytania na temat wyborów, proszę kierować je do członków Uczniowskiej Komisji Wyborczej.