Wymagania dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 roku poz. 1644) w sprawie praktycznej nauki zawodu przewiduje, że praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej – także w formie praktyk zawodowych. Ponadto zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców – na zasadach dualnego systemu kształcenia – na podstawie:

  1. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą,
  2. umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele. W przypadku zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców zajęcia mogą także prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Lp.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu:

Wymagania kwalifikacyjne

1.

Pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami
lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana
w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli.

Powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 Karta Nauczyciela[1].

2.

Pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące
indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna
i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego
zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym
niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego
ich tygodniowego czasu pracy.

Powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać,
lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać,
i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs
pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty
i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki
oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r.
kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

[1] W dniu 24 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.). Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2017 r. Należy odnotować, że w przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu nie sformułowano wymogu posiadania wykształcenia na poziomie studiów magisterskich.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz: 

  1. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  2. świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  1. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy
    w zawodzie, którego będą nauczać.

Pracownicy oddelegowani przez przedsiębiorstwo na 80-godzinny kurs pedagogiczny nadający uprawnienia do przyjmowania uczniów na praktyki zawodowe muszą spełnić jeden z czterech wyżej wymienionych warunków.

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym w 2019 roku będzie organizował kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu według zapotrzebowania przedsiębiorców.